cbs de Parel
cbs de Parel

Medezeggenschapsraad CBS de Parel

Medezeggenschapsraad CBS de Parel
De huidige leden van de medezeggenschapsraad zijn: Cynthia de Kock (personeelsgeleding, voorzitter) Corinne de Splenter (personeelsgeleding), Ester de Callafon (oudergeleding) en Danitia Laffort (oudergeleding).

mr de Parel

De Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt ouders, kinderen en personeel met betrekking tot beleidsmatige en onderwijskundige zaken, die direct van invloed zijn op het onderwijs en de zorg op de Parel. Bovendien heeft de MR, alvorens de schoolleiding beslissingen neemt over verschillende onderwerpen zoals organisatorische, onderwijsinhoudelijke en personeeltechnische zaken, instemmingsrecht of adviesrecht. Dit is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen.

De MR bestaat uit een personeels- en oudergeleding, die circa zes keer per schooljaar bijeenkomen, waar de in het jaarplan van de school opgestelde onderwerpen aan de orde komen.

In het schooljaar 2018-2019 bestaat de oudergeleding van de medezeggenschapsraad uit de volgende ouders: Danitia Laffort en Ester de Callafon. Namens het personeel hebben de volgende leden zitting in de medezeggenschapsraad: Corinne de Splenter en Cynthia de Kock.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Namens ons bestuur ProBaz is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR ProBaz), De GMR houdt zich o.a. bezig met allerlei beleidsmatige zaken op bestuurlijk niveau, bijvoorbeeld bestuursbeleid, vakantierooster, personeelsaangelegenheden en klachtenregeling. De contactpersoon in de GMR voor CBS de Parel is Cynthia de Kock.

Contact Medezeggenschapsraad
De MR wil graag weten wat er speelt bij ouders/verzorgers en ondersteunend personeel en hoe u de inspraak en medezeggenschap ervaart. De MR is er tenslotte voor u! Let wel: de medezeggenschapsraad behandelt geen individuele klachten. Hiervoor bestaat een zogenaamde klachtenregeling. Meer informatie hierover vindt u terug in de schoolgids.

 

Via deze site en het jaarverslag houden wij u op de hoogte van de behandelde onderwerpen binnen de MR.

Middels onderstaand mailadres zijn wij te bereiken:

mrdeparel@probaz.nl

Uiteraard zijn wij ook direct te bereiken.

Vergaderdata 2018 - 2019

Vergaderingen zijn op school.

Bijwonen vergadering
Als u ook belangstelling heeft om mee te praten over bepaalde aspecten betreffende onze school, dan bent u natuurlijk altijd van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen bij een vergadering van de medezeggenschapsraad.

Wij stellen het op prijs indien u uw komst voorafgaand aan de vergadering kenbaar maakt via ons mailadres: mrdeparel@probaz.nl

Houd er wel rekening mee dat het einde van elke vergadering een besloten gedeelte kent.

MR reglement/statuten

Medezeggenschapsreglement CBS de Parel

Jaarverslag 2017-2018