Vertrouwenspersoon / klachtenregeling

Klachtenregeling   

Onverhoopt kan het voorkomen dat ouders het niet eens zijn met het onderwijs of de aanpak van de school. De klacht kan betrekking hebben op de gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag en personeel of het nalaten ervan. De ouders zullen meestal, in eerste instantie, de betrokkenen aanspreken.Gaat het over problemen die een kind in de klas heeft, dan kunt u de groepsleerklacht aanspreken. Leidt dit niet tot een oplossing, dan zal de directeur en/of het bestuur benaderd worden. Komt er geen aanvaardbare oplossing, dan is er voor de betreffende ouder (s) de mogelijkheid zich te wenden tot de landelijke klachtencommissie. Het reglement van de commissie en de klachtenregeling liggen op school ter inzage.

Het adres van de commissie:

Klachtencommissie Christelijk Onderwijs
Stichting GCBO
postbus 82324
20508 EH Den Haag
Tel. 070 -3861697

Vertrouwenspersoon

Dhr J. Klein, wonend te Terneuzen, tel. 0115-614905, fungeert als vertrouwenspersoon voor onze school. Deze vertrouwenspersoon is een onafhankelijk persoon en verplicht tot geheimhouding. Hij is wel verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Het is de taak van deze persoon om een ‘open’ aanspreekpunt te zijn.Hij zal onderzoeken of er bij een klacht, door bemiddeling, een oplossing bereikt kan worden, of dat de klacht moet worden ingediend bij de bovengenoemde klachtencommissie.

Naast bovengenoemde adressen, kunt u voor een klacht ook terecht bij een vertrouwensinspecteur van de onderwijsinspectie:

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. de Feijter. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via ellendefeijter@cbs-deparel.nl.